Postępowanie sądowe

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów usługi zastępstwa procesowego reprezentując ich interesy na wszystkich etapach postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed sądami administracyjnymi.

Prowadzimy procesy sądowe, dotyczące m.in. spraw:

  • korporacyjnych;
  • o zapłatę;
  • odszkodowawczych;
  • wieczystoksięgowych;
  • z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • powstałych na tle realizacji inwestycji;
  • administracyjnych w tym zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń budowlanych, podziału nieruchomości, opłat adiacenckich, lokalizacji inwestycji
  • dotyczących realizacji umów o dofinansowanie ze środków europejskich.


Ponadto, reprezentujemy również Klientów na etapie przedsądowym podczas rozmów i negocjacji ugodowych.