Problematyka świadczenia usług wod-kan na obszarze sąsiedniej gminy. Wzór porozumienia o współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych przy granicy pomiędzy gminami

Marcin Hemerling Marcin Hemerling
17.02.2022

Problematyka świadczenia usług wod-kan na obszarze sąsiedniej gminy. Wzór porozumienia o współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych przy granicy pomiędzy gminami

 

Zagadnienie świadczenia transgranicznych usług wod-kan na obszarze sąsiedniej gminy występuje powszechnie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Problem dotyczy sytuacji, w której ze względów na dane usytuowanie infrastruktury wod-kan nieruchomość mieszkańca z przygranicznego obszaru jednej gminy znajduje się w zasięgu sieci gminy sąsiedniej i istnieje możliwość przyłączenia się do niej zaś takiej możliwości nie ma w odniesieniu do sieci gminy macierzystej. Gminy i przedsiębiorstwa wod-kan niejednokrotnie rozwiązują ten problem w sposób funkcjonalny – poprzez umożliwienie mieszkańcowi gminy macierzystej faktyczne włączenie się do sieci gminy sąsiedniej, zawarcie z tamtejszym przedsiębiorstwem umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i rozliczanie się z nim, jako usługodawcą. Powyższe rozwiązanie jest jak najbardziej słuszne z praktycznego punktu widzenia i winno być traktowane, jako docelowe jednak powinno być ono poprzedzone uregulowaniem warunków formalnych i prawnych dla umocowania przedsiębiorstwa wod-kan z obszaru gminy sąsiedniej do świadczenia usług na obszarze innej gminy. W tym celu obie zainteresowane gminy winny zawrzeć porozumienie międzygminne o współpracy w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzanie ścieków  nieruchomości położonych przy granicy pomiędzy gminami – na podstawie którego ich przedsiębiorstwa wod-kan będą uprawnione do świadczenia usług poza obszarem własnej gminy. Zawarcie takiego porozumienia jest o tyle istotne, że nie tylko daje ono podstawę przedsiębiorstwu do „wyjścia” z usługami wod-kan poza obszar terytorialny wykonywania zadań własnych przez gminę macierzystą ale daje także podstawę prawną do stosowania wobec mieszkańca gminy sąsiedniej stawek cenowych za wodę i odbiór ścieków według taryf obowiązujących nie w gminie w której zlokalizowana jest nieruchomość odbiorcy usług ale w gminie z której pochodzi przedsiębiorstwo świadczące usługi. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zawarcie porozumienia międzygminnego powinno być poprzedzone stosownymi uchwałami rad miejskich obu zainteresowanych gmin podjętymi na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na zakończenie warto wskazać, że jakkolwiek uchwały rad miejskich podjęte w tym przedmiocie nie stanowią prawa miejscowego i tym samym nie podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa to sam tekst zawartego porozumienia międzygminnego powinien zostać opublikowany w tym dzienniku.

 

Poniżej publikujemy wzór porozumienia międzygminnego kompleksowo regulującego wszystkie kwestie związane ze świadczeniem usług wod-kan w relacjach transgranicznych między sąsiednimi gminami:

 

 

POROZUMIENIE

--- WZÓR ---

 

o współpracy pomiędzy gminami …………… i ………….. w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
z nieruchomości położonych przy granicy pomiędzy gminami

 

zawarte w  …………………., dnia ………………………….  r.

 

między:

 

Gminą …………….. z siedzibą ………………….. przy ul. ………………………,

……………………, reprezentowaną przez ……………. – …………………..

 

a

 

Gminą …………….  z siedzibą …………… przy ul. ………………, …………………..,  reprezentowaną przez ………………………

 

łącznie zwanymi „Gminami”,  które mając na uwadze, że :

 

 1. Do zadań własnych Gminy …………….. i Gminy ……………. należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarach swojej właściwości.
 2. Gmina …………………. powierzyła swój obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w ………………,  a Gmina …………………. realizuje obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę samodzielnie …………………..
 3. w każdej z Gmin, wzdłuż granicy między nimi, znajdują się nieruchomości mogące korzystać z infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej gminy sąsiedniej z uwagi na bliższe położenie tej infrastruktury

- umawiające się Gminy zawierają niniejsze porozumienie

 

PRZEDMIOT POROZUMIENIA

§ 1

Niniejsze Porozumienie reguluje zasady wykonywania inwestycji, które mają na celu przyłączenie nieruchomości z obszaru jednej Gminy do sieci Gminy sąsiedniej poprzez budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  z nieruchomości położonych na obszarze jednej z Gmin do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na obszarze Gminy sąsiedniej.

 

DEFINICJE

§2.

Używane  w niniejszym Porozumieniu wyrażenia oznaczają:

1) Gmina sąsiednia – Gmina, na obszarze której zlokalizowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna, do której będzie włączone przyłącze wodociągowe z obszaru drugiej Gminy.

      2) Gmina macierzysta – Gmina nieposiadająca sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

       w rejonie nieruchomości znajdujących się na jej obszarze, których właściciele wnioskują

       o przyłączenie nieruchomości do sieci Gminy sąsiedniej.

3) Inwestor – organizator procesu budowy przyłącza wodociągowego albo przyłącza  kanalizacyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4) „Przedsiębiorstwo” - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Mazowieckim,  Gminę Jaktorów, lub Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w zależności od tego do której z gmin odnosi się dane postanowienie.

 

BUDOWA TRANSGRANICZNYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

§3.

 

Gminy określają następujące zasady wykonywania inwestycji określonych w § 1 oraz rozliczania usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzani ścieków świadczonych po wykonaniu inwestycji:

 

1) Inwestycja polega na budowie indywidualnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego od nieruchomości na obszarze Gminy macierzystej do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na obszarze Gminy sąsiedniej.

2) Inwestycję wykonuje na własny koszt właściciel nieruchomości na terenie Gminy macierzystej.

3) Właściciel nieruchomości na obszarze Gminy macierzystej w celu przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenie Gminy sąsiedniej powinien:

 1. uzyskać zgodę Gminy macierzystej,
 2. wystąpić o wydanie warunków technicznych przyłączenia przez Przedsiębiorstwo działające na terenie Gminy sąsiedniej,
 3. wykonać na własny koszt przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do sieci na terenie gminy sąsiedniej, zgodnie z regulaminem świadczenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy macierzystej oraz warunkami technicznymi zaprojektowania i wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na terenie gminy sąsiedniej.
 4. zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków z Przedsiębiorstwem Gminy sąsiedniej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4.

 1. W przypadku, gdy w gminie macierzystej powstaną warunki do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z własnych sieci na rzecz nieruchomości przyłączonych zgodnie z niniejszym Porozumieniem do sieci gminy sąsiedniej lub do sieci włączonej do sieci gminy sąsiedniej, Przedsiębiorstwo gminy macierzystej może przebudować na własny koszt przyłącze z nieruchomości na obszarze gminy macierzystej i włączyć je do sieci gminy macierzystej po uprzednim trwałym odcięciu włączenia sieci do sieci gminy sąsiedniej.
 2. Gminy i Przedsiębiorstwa są zobowiązane do współdziałania przy wykonywaniu czynności określonych w ust. 1 w taki sposób, aby nie następowały przerwy w świadczeniu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz właścicieli nieruchomości przez okres dłuższy aniżeli określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przepisach prawa miejscowego Gminy macierzystej i przepisach wewnętrznych Przedsiębiorstwa Gminy macierzystej.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 Przedsiębiorstwo gminy sąsiedniej, na wniosek Przedsiębiorstwa gminy macierzystej, jest zobowiązane dokonać pisemnego przeniesienia na Przedsiębiorstwo gminy macierzystej całości praw i obowiązków wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej z właścicielem nieruchomości na obszarze gminy macierzystej, przy czym przeniesienie następuje najpóźniej z dniem odcięcia przyłącza od sieci gminy sąsiedniej. W przypadku niedokonania przeniesienia praw i obowiązków, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez Przedsiębiorstwo gminy sąsiedniej, w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo gminy macierzystej, Przedsiębiorstwo gminy sąsiedniej odpowiada za wszelkie szkody i straty Przedsiębiorstwa gminy macierzystej  wynikające z tego tytułu.

§5.

 1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
 2. Każda z Gmin jest uprawniona do rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 12-sto miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie spory związane z niniejszym Porozumieniem rozstrzyga sąd powszechny miejscowo właściwy dla strony pozwanej.
 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.
 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z Gmin.

 

 

Gmina ………………..                                                                    Gmina ………………

 

 

 

Autor: r.pr. Marcin Hemerling